Degudap Webshop

Privacybeleid


Vet Shops hecht veel belang aan uw privacy. Daarom hebben wij een privacybeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe wij gegevens van u verzamelen, bewaren gebruiken en wijzigen. Neem even de tijd om te lezen wat ons privacybeleid inhoudt en laat het ons weten als u vragen hebt.


1. Verzameling en Gebruik van Persoonlijke Gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een bepaalde persoon te identificeren of te benaderen. Wanneer u contact hebt met Vet Shops kan u altijd worden gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken. Vet Shops kan deze persoonlijke gegevens conform zijn privacybeleid gebruiken. Wij kunnen deze persoonlijke gegevens ook met andere informatie combineren om onze producten en diensten te kunnen leveren en verbeteren.


2. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens

Vet Shops verwerkt uw persoonsgegevens voor het afsluiten en uitvoeren van de koopverkoopovereenkomsten waartoe u als koper toetreedt. De verzamelde gegevens worden gebruikt om uw bestellingen te kunnen verwerken, de goederen te kunnen leveren, uw facturen op te sturen. We kunnen tevens de persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze commerciële activiteiten.


3. Categorieën van verstrekte gegevens

Volgende gegevens worden verzameld :

3.1 over de koper :
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
BTW-gegevens
Leveringsgegevens
Facturatiegegevens
Omzet
Bestelhistoriek

3.2 Over de dierenarts :
naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
BTW-gegevens
Correspondentiegegevens
Prestatiehistoriek
Bankrekeningnummer


4. Ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt

De verstrekte gegevens dienen enkel voor intern gebruik van Vet Shops en zullen voor geen enkele andere doelstelling worden gebruikt dan deze hierboven omschreven (zie punt 2).


5. Mededeling van gegevens aan derden

De persoonsgegevens die u aan Vet Shops meedeelt, worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die noodzakelijke commerciële gegevens die het uw dierenarts moet toelaten om de juistheid van hun vergoeding te controleren.


6. Verzet tegen het verstrekken van gegevens

U kan zich steeds verzetten om de gevraagde gegevens over uzelf te verstrekken in het kader van het gebruik ervan voor commerciële doelstellingen. U kan zich niet verzetten om de gevraagde gegevens over uzelf of uw dierenarts te verstrekken in het kader van het sluiten en de uitvoering van een koop-verkoopovereenkomst.


7. Recht op inzage

Indien u op enig moment rechtstreeks of onrechtstreeks uw persoonsgegevens aan Vet Shops hebt verstrekt, heeft u steeds het recht om uw gegevens en hun herkomst te kennen. Daartoe wendt u zich tot ons, via één van de manieren vermeld in punt 8. Daarbij levert u het bewijs van uw identiteit. Wij zullen u uiterlijk binnen 45 kalenderdagen na ontvangst van uw verzoek tot kennisname een antwoord sturen. U kan kosteloos eventuele onjuiste gegevens die op u betrekking hebben, doen verbeteren en onvolledige, irrelevante of verboden gegevens doen wissen of het gebruik ervan verbieden. Indien u om de verbetering heeft verzocht zullen wij u uiterlijk binnen een maand een antwoord geven. Daarbij zullen wij de uitgevoerde verbeteringen of schrappingen vermelden.


8. Verzoeken

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vetshops.be.

Vet Shops N.V.
Noordkaai 24
B-8870 Izegem
België

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en geboortedatum zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk.


9. Waarborgen omtrent het bijhouden van de gegevens

9.1 Kwaliteit

Op geregelde tijdstippen, en dit minstens 1x per jaar, zal u als gegevensverstrekker gecontacteerd worden met de vraag of de gegevens die wij bijhouden en die op u betrekking hebben, nog steeds nauwkeurig en volledig zijn.

9.2 Vertrouwelijkheid

Vet Shops neemt de verantwoordelijkheid op zich dat enkel personen die voor de uitoefening van hun functie binnen Vet Shops noodzakelijk gebruik moeten maken van de verstrekte persoonsgegevens, toegang krijgen tot uw gegevens.
Alle personeelsleden van Vet Shops zijn op de hoogte gebracht van het bestaan van en respect voor de wettelijke voorschriften betreffende de gegevensbescherming.

9.3 Veiligheid

De gegevens worden opgeslagen in beveiligde bestanden op een computersysteem onder beheer van Vet Shops, waardoor ze zijn beschermd tegen toevallige of kwaadwillige schendingen alsook tegen niet-toegestane bewerkingen.

9.4 Bewaartermijn

Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor de uitoefening van het nagestreefde doel, zoals bepaald in punt 2, worden anoniem gemaakt, waardoor identificatie niet langer mogelijk is.


10. Beroepsmogelijkheid

In geval van moeilijkheden bij de uitoefening van uw rechten toegekend op grond van de Privacywet of in geval van niet-nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Privacywet, kan u een klacht richten aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan ook rechtstreeks klacht indienen bij de Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats of de Voorzitter van deze rechtbank vatten.

Even geduld a.u.b.

Product toegevoegd aan uw bestelling

Opgelet

Something went wrong. Please try again later or contact support.

U bestelt voor levering bij uw praktijk.

Als u wenst te laten leveren bij uw klant kies 'Selecteer klant'